+370 608 49799 info@novusnexus.lt

Apie mūsų veiklą ir patirtį

KODĖL VERTA RINKTIS MUS?

 Jau 12 metų specializuojamės asmens duomenų apsaugos srityje, vykdydami asmens duomenų tvarkymo priežiūrą, konsultacijas ir mokymus ministerijai pavaldžiose tarnybose, agentūrose ir įstaigose, savivaldybėse, seniūnijose, savivaldybėms priklausančiose švietimo, sveikatos priežiūros, globos ir kultūros įstaigose, aukštojo mokslo įstaigose, fonduose, klinikose, sanatorijose, žemės ūkio bendrovėse, profesinio mokymo centruose, auto mokyklose, pramonės, prekybos, IT, paslaugų, energetikos, statybos, transporto ir kitose bendrovėse.

Esame pravedę 43 seminarus bei 5 konferencijas, tame tarpe kartu Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, Mykolo Romerio universiteto teisininkais, kriminalinės policijos atstovais ir kt.

Atlikę daugiau nei 1500 auditų įstaigose ir bendrovėse, įvertindami asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos trūkumus ir klaidas, dokumentacijos trūkumus, darbuotojų kompetencijas ir žinias duomenų tvarkymo klausimais.

Išnagrinėję daugiau nei 1000 skundų ir pažeidimų, pateikėme 25 rekomendacijas atitinkamoms valstybinėms institucijoms, dėl teisės aktų prieštaraujančių ar nesuderinamų su asmens duomenų apsauga ir asmens teisėmis bei laisvėmis, keitimo ar redagavimo inicijavimo.

Aptarnavome daugiau nei 1000 klientų.

Asmens duomenų tvarkymo veiklos įgyvendinimui ir užtikrinimui, dėka ilgametės praktinės patirties, esame sukūrę daugiau nei 450 įvairių tvarkų, taisyklių, formų, aktų ir kt. dokumentų, kurie parenkami kiekvienam atvejui individualiai ir kurie užtikrina ne tik asmens duomenų tvarkymo įgyvendinimą, bet ir duomenų tvarkymo veiklos istorijos ir įrodymų kaupimą BDAR (ES) 2016/679 5 straipsnis 2 dalis (atskaitomybės principas).

Konsultuojame, atliekame išankstines bendrovių, įstaigų ar organizacijų patikras, rengiame asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo dokumentaciją, įdiegiame duomenų tvarkymo ir apsaugos procedūras įmonėse, įstaigose ar organizacijose, bei teikiame ypač svarbias duomenų apsaugos pareigūno paslaugas. Visos paslaugos atliekamos vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (ADTAĮ);

2. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu);

3. LST EN ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“;

4. LST EN ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“;

5. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;

6. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu;

7. Saugos dokumentų turinio gairių aprašu ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašu;

8. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais teisės aktais bei standartais reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir informacijos (duomenų) saugumą.

KRUOPŠTUMAS IR ATIDUMAS VYKDANT FUNKCIJAS

VISIŠKAS KONFIDENCIALUMO LAIKYMASIS

~

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA SAVO VEIKLOJE

KOMUNIKACIJOS OPERATYVUMAS

KONTAKTAI

Novus Nexus MB

Raudondvario pl. 76 Kaunas

Tel.: +370  608 49799

El. paštas: info  (@)  novusnexus (.) lt

Parašykite mums

8 + 5 =