Apie Mus

Apie Mus

      Novus Nexus jau 5 metus specializuojasi asmens duomenų apsaugos srityje. Valstybinė duomenų inspekcija įmonei Novus Nexus yra suteikusi DUOMENŲ VALDYTOJO KODĄ - P8105.

Konsultuojame, atliekame išankstines patikras, rengiame asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo dokumentaciją, įdiegiame duomenų apsaugos procedūras įmonėse, bei teikiame ypač svarbias duomenų apsaugos pareigūno paslaugas. Visos paslaugos atliekamos remiantis:

1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (ADTAĮ);
2. 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo;
3. Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais VDAI direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-12 (1.12);
4. Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27001:2013, LST ISO/IEC 27002:2014 ir kitais Lietuvos bei tarptautiniais standartais reglamentuojančiais informacijos (duomenų) saugumą.

Stipriausi lietuvojeStipriausi lietuvoje

Mūsų Vertybės

1
ATIDUMAS IR KRUOPŠTUMAS DARBE
2
VISIŠKAS KONFIDENCIALUMAS
3
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
4
KOMUNIKACIJOS OPERATYVUMAS