+370 608 49799 info@novusnexus.lt

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS TAISYKLĖSE

 Pateikiame trumpą pavyzdinę informaciją, remiantis kuria yra rengiamos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės, bei kurios reglamentuoja ir nustato vaizdo stebėjimo metu gautų asmens vaizdo duomenų tvarkymą ir saugojimą. Tačiau tai tik pavyzdinė ir aiškinamoji medžiaga. Tikrosios vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės yra parengiamos kiekvienai bendrovei ar įstaigai individualiai, atsižvelgiant į daugelį kriterijų.

Vaizdo stebėjimo sąlygos

Vaizdo stebėjimas gali būti vykdomas siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, apginti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą ir kitas asmenų teises ir laisves, darbinių funkcijų kontrolę ar darbo kokybę, tačiau tik tais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų ir jeigu duomenų subjekto interesai nėra svarbesni. Žinoma, būna išimčių kai vaizdo stebėjimas yra privalomas vykdant teisės aktų reikalavimus.

Vaizdo stebėjimas darbo vietoje

Vaizdo stebėjimas darbo vietoje gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės saugumą ir kitais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų.

Vaizdo stebėjimo reikalavimai

1. Vaizdo duomenų tvarkymas turi būti nustatytas duomenų valdytojo patvirtintame rašytiniame dokumente, kuriame yra nurodomas vaizdo stebėjimo tikslas ir apimtis, vaizdo duomenų saugojimo terminas, priėjimo prie tvarkomų vaizdo duomenų sąlygos, techninės ir organizacinės saugojimo sąlygos, vaizdo duomenų naikinimo sąlygos ir tvarka bei nustatyti kiti reikalavimai teisėtam vaizdo duomenų tvarkymui.
2. Duomenų valdytojas užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik duomenų valdytojo įgalioti asmenys, kurie turi būti supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsipareigoję jų laikytis.

Vaizdo stebėjimo priemonių įrengimas

1. Vaizdo stebėjimo priemonės turi būti įrengiamos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo stebėjimo tikslą:
a) vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje patalpos ar teritorijos dalyje, negu tai yra būtina;
b) būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina ir pan.
2. Draudžiama įrengti ir eksploatuoti įrengtas vaizdo stebėjimo priemones, kad į jų stebėjimo lauką patektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Bendrojo naudojimo patalpose vaizdo stebėjimo priemonės gali būti įrengiamos bendraturčių daugumos sprendimu.
3. Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą patalpose, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pvz., tualetuose, persirengimo kambariuose, gydymo patalpose ir pan.).

Vaizdo stebėjimo taisyklės

Duomenų subjekto informavimas vykdant vaizdo stebėjimą

1. Duomenų valdytojas užtikrina, kad prieš patenkant į patalpas ar teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, būtų aiškiai ir tinkamai pateikiama ši informacija:
a) vizualinis įspėjamasis simolis apie vykdomą vaizdo stebėjimą, stebėjimo tikslai;
b) duomenų valdytojo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, duomenų valdytojo ir jo fizinio asmens (duomenų apsaugos pareigūno) kontaktinė informacija (adresas, el.paštas arba telefono ryšio numeris).

Šiuos ir panašius dalykus ir privaloma aiškiai aprašyti vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėse, bei šių taisyklių sąlygas įgyvendinti ir vykdyti.

Daugiau informacijos rasite:

apie asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą rasite šiame puslapyje >>

apie bendrajį duomenų apsaugos reglamentą rasite šiame puslapyje>>

apie asmens duomenų tvarkymo taisykles bei mūsų teikiamas asmens duomenų apsaugos paslaugas rasite šiame puslapyje >>

[sm_hr]

Novus Nexus asmens duomenų apsaugos paslaugos:

  • Išankstinė bendrovių, įstaigų ar organizacijų patikra, duomenų tvarkymo tikslų analizė, dokumentacijos, duomenų tvarkymo tvarkų auditas;
  • Duomenų tvarkymo dokumentacijos rengimas bendrovėms, įstaigoms ar organizacijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (ADTAĮ), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, saugos dokumentų turinio gairių aprašu ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais teisės aktais bei standartais reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir informacijos (duomenų) saugumą;
  • Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos. Nuolatinė duomenų tvarkymo priežiūra ir kontrolė bendrovėse, įstaigose ar organizacijose;
  • Atstovavimas valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje;
  • Nuolatinė bendrovių, įstaigų ar organizacijų duomenų apsaugos techninė ir juridinė priežiūra, konsultacijos, mokymai;
  • Konsultacijos dėl organizacinių ir techninių duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimo. Techninių priemonių poreikis vertinamas atlikus bendrovių, įstaigų ar organizacijų IT ūkio auditą.

Paslaugų kainos ir darbų įvykdymo terminai vertinami individualiai pagal faktinius poreikius ir numatomų darbų apimtis.

KONTAKTAI

Novus Nexus MB

Raudondvario pl. 76 Kaunas

Tel.: +370  608 49799

El. paštas: info  (@)  novusnexus (.) lt

Parašykite mums