Asmens duomenų apsauga ir asmens duomenys

Asmens duomenų apsauga ir asmens duomenys

     Asmens duomenų apsauga – ypatingai aktuali šiandien žmogaus teisių gynimo sritis. Išsivysčiusiose šalyse žmogaus teisė ir asmens duomenų apsauga, jo privatumo apsauga yra viena iš pagrindinių šiuolaikinės žmogaus teisės temų, ji priskiriama prie modernių teisių, kurioms skiriamas ypatingas dėmesys demokratinėse visuomenėse. Modernioje teisinėje visuomenėje pusiausvyra tarp viešųjų ir privačiųjų interesų labai svarbi, todėl asmens duomenų apsauga kelia tikslą skleisti informaciją bei teisės akcentuojant pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui.

Asmens duomenų apsauga

Lietuvoje asmens duomenys turi teisinę apsaugą reglamentuotą Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Šio įstatymo tikslas – apsaugoti ir ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis. Kitas asmens Asmens duomenų apsauga ir asmens duomenysduomenų apsaugą reguliuojantis teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, taip pat Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas ir kiti teisės aktai, remiantis šiais įstatymais asmens duomenų apsauga tampa teisinių, techninių ir organizacinių priemonių visuma, skirta apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtų ir atsitiktinių asmens duomenų tvarkymo, nes tai yra žmogaus konstitucinė teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

Asmens duomenys ir jų priežiūra

Pagrindine Lietuvoje asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija laikoma - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI), kuri atsakinga, kad būtų ginama ir rūpinamasi žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisė tvarkant asmens duomenis mūsų šalyje. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija prižiūri asmens duomenų tvarkymą ir panaudojimą verslo, taip pat profesiniais tikslais, tačiau nekontroliuoja asmens duomenų tvarkomų asmeniniais poreikiais.

Svarbu žinoti, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Administracinių nusižengimų kodeksas, kuris pakeitė pakankamai seną 1984-ųjų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Įsigaliojus šiam naujam Administracinių nusižengimų teisės aktui, pasikeitė skiriamos baudos ir už asmens duomenų apsaugos pažeidimus. Detaliai apie skiriamų baudų dydžius skaitykite 82 ir 83 kodekso straipsniuose.

Galimos baudos

Taip pat turėtumėt žinoti, kad Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, jog pažeidus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo asmens duomenų apsaugos srities nuostatas gali būti skiriamos baudos asmenims nuo 150–580 Eur, o už pakartotinį pažeidimą nuo 550 – 1200 Eur; Baudos skiriamos ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 300 – 1150 Eur, o už pakartotinai padarytus nusižengimus 1100 – 3000 Eur.

Nauja asmens duomenų apsaugos reforma mūsų laukia nuo 2018m. gegužės 25 d. remiantis Bendru duomenų apsaugos reglamentu arba Reglamentas (ES) 2016/679.

Novus Nexus asmens duomenų apsaugos paslaugos:

  • Išankstinė įmonių patikra, konsultacijos, dokumentacijos paruošimas klientų įregistravimui asmens duomenų valdytojų valstybės registre, dėl duomenų valdytojo teisinio statuso suteikimo;
  • Vidinių įmonės asmens duomenų apsaugos taisyklių, bendrosios politikos ir kitų dokumentų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, rengimas pagal naują bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679, bei duomenų apsaugos procedūrų įdiegimas į įmonės veiklą;
  • Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos. Nuolatinė duomenų tvarkymo ir apsaugos priežiūra ir kontrolė įmonėse;
  • Atstovavimas valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (dokumentacijos pridavimas, komunikacija su VDAI ir kt.);
  • Nuolatinė įmonių duomenų apsaugos techninė ir juridinė priežiūra, konsultacijos, bei nuolatinio duomenų apsaugos pareigūno paslaugos;
  • Techninių priemonių duomenų apsaugai įgyvendinimas ir konsultavimas. Techninių priemonių poreikis vertinamas atlikus įmonės išankstinę patikrą, pritaikant naujojo reglamento, teisės aktų bei valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos reikalavimus asmens duomenų apsaugai.

Paslaugų kainos vertinamos kiekvienai įmonei individualiai pagal jos poreikius ir numatomų darbų apimtį, pateikus atsakymus į duomenų apsaugos klausimyno klausimus. Paslaugų ir darbų įvykdymo terminai skaičiuojami įvertinus faktinius darbus. Duomenų valdytojo kodo suteikimo terminai, priklauso nuo VDAI.

Comments are closed.