+370 608 49799 info@novusnexus.lt

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

     VALSTYBINĖ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA

VDAI yra viena iš žmogaus teisių gynimo institucijų Lietuvoje – asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija, kuri rūpinasi, kad būtų ginama žmogaus teisė į asmens duomenų ir privatumo apsaugą, tvarkant asmens duomenis profesiniais tikslais, kad asmens duomenų apsauga Lietuvoje atitiktų Europos Sąjungos teisinius reikalavimus ir būtų tinkamai užtikrinama informacinės visuomenės aplinkoje.

VDAI veiklą pradėjo 1997 m. šiuo metu yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, priskirta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. VDAI dalyvauja formuojant Lietuvos asmens duomenų apsaugos politiką, ją įgyvendina ir gina žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis. Bet kuriam Lietuvos piliečiui kilus įtarimų, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai, jis turi galimybę kreiptis į VDAI ir pateikti skundą, kad jo atvejis būtų ištirtas.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija privalo užtikrinti duomenų subjektų teisių apsaugą, vykdant efektyvią duomenų valdytojų priežiūrą ir didinant visuomenės informuotumą duomenų apsaugos srityje.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veikla:

 • Padėti duomenų subjektams apginti teisę į duomenų apsaugą ir privatumą;
 • Padėti duomenų valdytojams tinkamai valdyti ir tvarkyti asmens duomenis;
 • Kontroliuoti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą;
 • Rengti ir derinti teisės aktus, užtikrinančius asmens duomenų ir privatumo apsaugą;
 • Vykdyti tarptautinius įsipareigojimus asmens duomenų apsaugos srityje;
 • Didinti visuomenės informuotumą asmens duomenų apsaugos klausimais.

Daugiau informacijos apie VDAI šioje nuorodoje>>

[sm_hr]

Novus Nexus asmens duomenų apsaugos paslaugos:

 • Išankstinė bendrovių, įstaigų ar organizacijų patikra, duomenų tvarkymo tikslų analizė, dokumentacijos, duomenų tvarkymo tvarkų auditas;
 • Duomenų tvarkymo dokumentacijos rengimas bendrovėms, įstaigoms ar organizacijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (ADTAĮ), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, saugos dokumentų turinio gairių aprašu ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais teisės aktais bei standartais reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir informacijos (duomenų) saugumą;
 • Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos. Nuolatinė duomenų tvarkymo priežiūra ir kontrolė bendrovėse, įstaigose ar organizacijose;
 • Atstovavimas valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje;
 • Nuolatinė bendrovių, įstaigų ar organizacijų duomenų apsaugos techninė ir juridinė priežiūra, konsultacijos, mokymai;
 • Konsultacijos dėl organizacinių ir techninių duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimo. Techninių priemonių poreikis vertinamas atlikus bendrovių, įstaigų ar organizacijų IT ūkio auditą.

Paslaugų kainos ir darbų įvykdymo terminai vertinami individualiai pagal faktinius poreikius ir numatomų darbų apimtis.

KONTAKTAI

Novus Nexus MB

Raudondvario pl. 76 Kaunas

Tel.: +370  608 49799

El. paštas: info  (@)  novusnexus (.) lt

Parašykite mums