Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

     valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

     Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) yra viena iš žmogaus teisių gynimo institucijų Lietuvoje - asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija, kuri rūpinasi, kad būtų ginama žmogaus teisė į asmens duomenų ir privatumo apsaugą, tvarkant asmens duomenis profesiniais tikslais, kad asmens duomenų apsauga Lietuvoje atitiktų Europos Sąjungos teisinius reikalavimus ir būtų tinkamai užtikrinama informacinės visuomenės aplinkoje.

VDAI veiklą pradėjo 1997 m. šiuo metu yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, priskirta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. VDAI dalyvauja formuojant Lietuvos asmens duomenų apsaugos politiką, ją įgyvendina ir gina žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis. Bet kuriam Lietuvos piliečiui kilus įtarimų, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai, jis turi galimybę kreiptis į VDAI ir pateikti skundą, kad jo atvejis būtų ištirtas.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija privalo užtikrinti duomenų subjektų teisių apsaugą, vykdant efektyvią duomenų valdytojų priežiūrą ir didinant visuomenės informuotumą duomenų apsaugos srityje.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veikla:

 • Padėti duomenų subjektams apginti teisę į duomenų apsaugą ir privatumą;
 • Padėti duomenų valdytojams tinkamai valdyti ir tvarkyti asmens duomenis;
 • Kontroliuoti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą;
 • Rengti ir derinti teisės aktus, užtikrinančius asmens duomenų ir privatumo apsaugą;
 • Vykdyti tarptautinius įsipareigojimus asmens duomenų apsaugos srityje;
 • Didinti visuomenės informuotumą asmens duomenų apsaugos klausimais.

Daugiau informacijos apie VDAI šioje nuorodoje>>

Novus Nexus asmens duomenų apsaugos paslaugos:

 • Išankstinė įmonių patikra, konsultacijos, dokumentacijos paruošimas klientų įregistravimui asmens duomenų valdytojų valstybės registre, dėl duomenų valdytojo teisinio statuso suteikimo;
 • Vidinių įmonės asmens duomenų apsaugos taisyklių, bendrosios politikos ir kitų dokumentų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, rengimas pagal naują bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679, bei duomenų apsaugos procedūrų įdiegimas į įmonės veiklą;
 • Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos. Nuolatinė duomenų tvarkymo ir apsaugos priežiūra ir kontrolė įmonėse;
 • Atstovavimas valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (dokumentacijos pridavimas, komunikacija su VDAI ir kt.);
 • Nuolatinė įmonių duomenų apsaugos techninė ir juridinė priežiūra, konsultacijos, bei nuolatinio duomenų apsaugos pareigūno paslaugos;
 • Techninių priemonių duomenų apsaugai įgyvendinimas ir konsultavimas. Techninių priemonių poreikis vertinamas atlikus įmonės išankstinę patikrą, pritaikant naujojo reglamento, teisės aktų bei valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos reikalavimus asmens duomenų apsaugai.

Paslaugų kainos vertinamos kiekvienai įmonei individualiai pagal jos poreikius ir numatomų darbų apimtį, pateikus atsakymus į duomenų apsaugos klausimyno klausimus. Paslaugų ir darbų įvykdymo terminai skaičiuojami įvertinus faktinius darbus. Duomenų valdytojo kodo suteikimo terminai, priklauso nuo VDAI.